Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip „Invaldos INVL“ įmonių grupė (toliau - INVL grupė) tvarko asmens duomenis ir kaip jos įmonių svetainėse bei savitarnos portaluose naudojami slapukai. Čia taip pat aprašytos pagrindinės duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos Duomenų subjekto teisės.

Ši Politika taikoma INVL grupės ir asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su INVL grupės teikiamomis paslaugomis ir (arba) veikla, ir (arba) yra vienos ar kelių INVL grupės įmonių akcininkai, ir (arba) yra susiję su tikslinėmis įmonėmis, į kurias investuoja INVL grupės kolektyvinio investavimo subjektai, tarpusavio santykiams.

INVL grupė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. INVL grupė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

Atkreipiame dėmesį, kad ateityje ši Politika, atsižvelgiant į teisės aktų ir INVL grupės veiklos pokyčius, gali būti keičiama, todėl skatiname periodiškai ją peržiūrėti.

1. SĄVOKOS

Asmens duomenų subjektas (toliau – Duomenų subjektas) INVL grupėje yra fizinis asmuo (kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis INVL grupės teikiamomis paslaugomis ir (arba) yra vienos ar kelių INVL grupės įmonių akcininkas) arba su tokiu asmeniu susijęs asmuo (jo atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.). Duomenų subjektas taip pat yra fizinis asmuo, susijęs su INVL grupės klientu ir (arba) akcininku, ir (arba) tiksline įmone, į kurią investuoja INVL grupės kolektyvinio investavimo subjektas – juridiniu asmeniu, pvz., šio juridinio asmens vadovas, akcininkas, tikrasis naudos gavėjas ir pan.

INVL grupė (toliau – INVL) – tai bet kuri įmonė, priklausanti INVL grupei, kuri veikia kaip Asmens duomenų valdytojas. Šios Politikos kontekste INVL gali reikšti, AB „Invalda INVL“, UAB „INVL Asset Management“, UAB FMĮ „INVL Finasta“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, UTIB „INVL Technology“, AB „INVL Baltic Farmland“, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė ar visas šias įmones kartu.

Asmens duomenų valdytojasINVL grupei priklausanti įmonė, kurios paslaugomis naudojatės, naudojotės, išreiškėte ketinimą naudotis arba kurios akcininku esate, arba su kurios veikla esate susijęs. INVL įmonių sąrašas ir kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje invaldainvl.com.

Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Asmens duomenų valdytojo vardu ar pavedimu tvarko asmens duomenis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Biometriniai duomenys – po specialaus techninio (veido atvaizdo ir tapatybės dokumento) apdorojimo gauti asmens duomenys (šiuo atveju Duomenų subjekto veido atvaizdo), pagal kuriuos galima nustatyti ir (arba) patvirtinti Duomenų subjekto tapatybę.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir kituose teisės aktuose.

2. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Priklausomai nuo paslaugų ar produktų, kuriais ketina naudotis ar besinaudoja Duomenų subjektas, INVL tvarko įvairių kategorijų asmens duomenis. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis bei INVL interneto svetainėmis ir iš išorinių šaltinių, tokių kaip registrai bei kitos trečiosios šalys (pavyzdžiui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, skolininkų registrų, juridinių asmenų, kai Duomenų subjektas yra akcininkas ir pan.), jei INVL turi Duomenų subjekto sutikimą arba jei tai nustato teisės aktai.

Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, INVL paslaugos jam gali būti neteikiamos.

Jeigu Duomenų subjektas pateikia INVL kitų su juo susijusių asmenų duomenis, Duomenų subjektas turi gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

2.1. Pagrindinės asmens duomenų kategorijos

Pagrindinės asmens duomenų kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys;
 • Kontaktinė informacija, tokia kaip adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • Duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • Finansiniai duomenys, tokie kaip duomenys apie turimą nuosavybę, pajamas, įsipareigojimus;
 • Banko sąskaitos duomenys;
 • Finansinė patirtis ir investavimo tikslai;
 • Duomenys, susiję su principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimu, tokie kaip duomenys apie lėšų kilmę, tikruosius naudos gavėjus, registruotą mokesčių mokėjimo šalį, pilietybę, informacija apie Duomenų subjekto dalyvavimą politikoje;
 • Duomenys apie Duomenų subjekto artimuosius, tokie kaip informacija apie artimųjų šeimos narių dalyvavimą politikoje;
 • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu ir klientų pasitenkinimu jomis, tokie kaip duomenys apie sutarčių vykdymą ar nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias ar baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus, paraiškas, Duomenų subjekto atsiliepimus apie paslaugas;
 • Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokie kaip vaizdo stebėjimo duomenys, duomenys, surinkti bendraujant telefonu, el. paštu, duomenys, susiję su Duomenų subjekto lankymusi INVL interneto svetainėse arba naudojantis savitarnos portalais (pavyzdžiui, interneto protokolo (IP) adresas, Duomenų subjekto prisijungimo prie savitarnos portalo duomenys, svetainės lankomumo istorija ir kt.);
 • Duomenys, gaunami vykdant teisės aktų reikalavimus, tokie kaip duomenys, gauti pagal notarų, mokesčių administratorių, teismų, antstolių paklausimus;
 • Duomenys apie teisinius atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais);
 • Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis, tokie kaip juridinių asmens vadovo, akcininko, valdybos ar kito valdymo organo nario, tikrojo naudos gavėjo ir panašūs duomenys, reikalingi sandoriui vykdyti juridinio asmens vardu tikslais.

2.2. Specialiųjų kategorijų asmens duomenys

Tam tikrais atvejais INVL tvarkomi asmens duomenys taip pat gali apimti specialiųjų kategorijų asmens duomenis:

 • biometrinius duomenis, gautus nustatant Duomenų subjekto asmens tapatybę nuotoliniu tiesioginio nuotraukos perdavimo būdu. Šie duomenys tvarkomi tik gavus Duomenų subjekto sutikimą ir saugomi, kol Duomenų subjektas naudojasi INVL paslaugomis ir dar 8 metus po to, kai Duomenų subjektas nustoja tomis paslaugomis naudotis. Tapatybės nustatymo nuotoliniu automatiniu būdu paslaugos teikėjas (Asmens duomenų tvarkytojas) – UAB „Identifikaciniai projektai“ (juridinio asmens kodas: 304617621);
 • duomenis, susijusius su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ir nusikalstamomis veikomis. Šie duomenys yra renkami ir tvarkomi tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina, INVL kolektyvinio investavimo subjektams vykdant investicijas į tikslines įmones, ir kiek tai yra leidžiama pagal teisės aktus. Jie saugomi kolektyvinio investavimo subjekto gyvavimo laikotarpiu ir ne ilgiau nei 2 metus po šio laikotarpio pabaigos.

Specialiųjų kategorijų asmens duomenis INVL tvarko tik gavusi Duomenų subjekto sutikimą arba jei toks tvarkymas yra numatytas teisės aktų reikalavimuose.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

INVL asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su Duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį, Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat įstatymuose nustatytų INVL taikomų pareigų vykdymas. INVL taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija (pavyzdžiui, siekdama sustiprinti IT saugumą), įgyvendinusi BDAR nustatytus reikalavimus. Taikomų teisės aktų numatytomis sąlygomis tų pačių Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

INVL Duomenų subjekto duomenis gali tvarkyti šiais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai gaunamas atskiras Duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo):

 • INVL paslaugoms teikti ir kitai veiklai, įskaitant rizikos vertinimą, vykdyti, kaip tai numatyta INVL veiklai taikomuose teisės aktuose;
 • Duomenų subjektui informuoti apie jo paslaugų, pirkimo-pardavimo, vertybinių popierių tvarkymo ir kitas sutartis su INVL;
 • Duomenų subjektui informuoti apie INVL paslaugas;
 • informacijai iš Duomenų subjekto apie INVL paslaugas gauti;
 • INVL bei Duomenų subjektų ir jų turto saugumui užtikrinti, atliekant vaizdo stebėjimą;
 • INVL sutarčių sudarymo ir vykdymo bei INVL teikiamų paslaugų kokybei vertinti (pvz., įrašant telefoninius pokalbius), teirautis nuomonės apie teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę, rinkos tyrimams atlikti, žaidimams ir akcijoms Duomenų subjektams organizuoti;
 • Duomenų subjekto INVL paslaugų vartojimo įpročiams ir poreikiams bei vykdomoms operacijoms analizuoti ir prognozuoti, siekiant užtikrinti tinkamiausią Duomenų subjekto aptarnavimą ir asmeninių pasiūlymų teikimą;
 • teisinėms prievolėms vykdyti, įskaitant principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją;
 • techninių priemonių ir IT infrastruktūros apsaugai, priežiūrai ir tobulinimui, vykdant piktnaudžiavimo paslaugomis prevenciją bei siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą;
 • kitai teisėtais tikslais, kaip nurodyta teisės aktuose.

4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi duomenų apsaugos teisės aktų jam garantuojamą teisę kreiptis į Asmens duomenų valdytoją, kad Asmens duomenų valdytojas, nustatęs Duomenų subjekto asmens tapatybę:

 • pateiktų informaciją apie tai, ar tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis ir, jei tvarko, kad supažindintų Duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių yra gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi (įskaitant automatizuotą sprendimų priėmimą, jo reikšmę ir pasekmes Duomenų subjektui), kiek laiko yra saugomi, kam teikiami (teisė susipažinti su savo asmens duomenimis);
 • ištaisytų ar patikslintų neteisingus, neišsamius, netikslius Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
 • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), ištrintų Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis – „teisė būti pamirštam“);
 • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.), apribotų Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
 • raštu ar bendrai naudojama elektronine forma pateiktų Duomenų subjekto Asmens duomenų valdytojui pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi taikant automatizuotas priemones, jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, ir, jei įmanoma, perduotų tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į asmens duomenų perkeliamumą).

Tais atvejais, kai Duomenų subjekto asmens duomenis INVL tvarko jo sutikimo pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Atkreipiamas dėmesys, kad, atšaukus sutikimą, gali būti, kad INVL negalės Duomenų subjektui pasiūlyti tam tikrų paslaugų ar produktų, tačiau ir toliau naudos Duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdydama su Duomenų subjektu sudarytą sutartį ar jei to reikalauja įstatymai.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad:

 • būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą nesutikimą pateikti Asmens duomenų valdytojui raštu arba kitu būdu, kuriuo galima nustatyti Duomenų subjekto tapatybę, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų valdytojo teisėti interesai;
 • būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant su tokiu tikslu susijusį profiliavimą) ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų;
 • kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Duomenų subjektui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Duomenų subjektu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Duomenų subjektas yra davęs aiškų sutikimą.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainės adresas – www.ada.lt), jei Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiat jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į INVL, kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti.

5. PRAŠYMŲ DĖL PASINAUDOJIMO DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖMIS NAGRINĖJIMO TVARKA

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas turi pateikti savo Asmens duomenų valdytojui (žr. 1 dalį „SĄVOKOS“). INVL įmonių kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje invaldainvl.com.

Siekiant apsaugoti, kad INVL tvarkomi asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisės jų gauti, gavus Duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, pirmiausia, bus nustatyta jo tapatybė. Jeigu tapatybės patikrinimo procedūra bus sėkminga, INVL įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal Duomenų subjekto pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą arba jei Duomenų subjektas pateikė keletą prašymų, INVL turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuodama Duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Duomenų subjektas neturi mokėti jokio mokesčio tam, kad gautų informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis (arba pasinaudotų bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau INVL gali imti pagrįstą mokestį, jei Duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas.

6. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Duomenų subjekto asmens duomenis Asmens duomenų valdytojas gali atskleisti/perduoti tvarkyti šiems tretiesiems asmenims, kurie padeda Asmens duomenų valdytojui vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą:

 • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms (siekiant užtikrinti informacinių sistemų palaikymą, tobulinimą, atnaujinimą);
 • interneto svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • dokumentų saugojimo ir archyvinio tvarkymo paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms (ataskaitų, kitų pranešimų siuntimui Duomenų subjektui);
 • auditoriams;
 • UAB „Identifikaciniai projektai“ (Duomenų subjekto asmens tapatybės nustatymui tiesioginio nuotraukos perdavimo būdu);
 • INVL priklausančioms įmonėms (su Duomenų subjekto sutikimu arba jei tai leidžia galiojantys teisės aktai);
 • kredito ir finansų įstaigoms, įskaitant depozitoriumą, Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, finansinių paslaugų tarpininkams, centriniam depozitoriumui, trečiosioms šalims, dalyvaujančioms prekybos investicinėmis priemonėmis vykdymo, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle;
 • skolininkų registrams, kuriuose kaupiama informacija apie praleistus mokėjimus, ir skolų išieškojimo įmonėms;
 • skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, jei INVL tokias pasitelkia.

Duomenys taip pat pateikiami:

 • valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams, mokesčių administravimo, INVL priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančioms institucijoms, įskaitant Lietuvos banką ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą);
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo, bei kitus Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

INVL įsipareigoja imtis reikiamų priemonių ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi INVL nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei įgyvendintų tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, siekiant įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai yra apibrėžiami vidaus teisės aktuose, atsižvelgiant į su Duomenų subjektu sudarytų sutarčių pobūdį, INVL teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

Asmens duomenis, surinktus teikiant paslaugas, INVL bendruoju atveju tvarko tol, kol Duomenų subjektas naudojasi INVL paslaugomis, ir saugo dar 10 metų po to, kai Duomenų subjektas nustoja tomis paslaugomis naudotis.

Jei Duomenų subjektas naudoja INVL įmonių interneto svetainėse esančias kontaktines formas užklausoms, informacija, pateikta tokiose formose, įskaitant Duomenų subjekto kontaktinius duomenis, bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo užklausos pateikimo, nebent teisėtai leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis dėl kitų priežasčių.

8. GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

INVL Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tik Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes.

9. AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Siekiant užtikrinti tinkamiausią Duomenų subjekto aptarnavimą ir pateikti Duomenų subjekto poreikius atitinkančius rinkodaros pasiūlymus bei gerinant INVL teikiamų paslaugų kokybę, INVL automatiniu būdu gali analizuoti Duomenų subjekto asmens duomenis, įskaitant informaciją apie naudojimąsi paslaugomis, elgesį INVL įmonių interneto svetainėse ir savitarnos portaluose.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad INVL atliekami Duomenų subjektų duomenų analizės veiksmai neturi Duomenų subjektams jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Duomenų subjektas gali bet kada nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir nustatyti savo naršyklę taip, kad atsisakytų visų arba kai kurių naršyklės slapukų.

10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 • AB „Invalda INVL“ (kodas 121304349, registruotas buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. 8 527 90601, el. paštas info@invaldainvl.com, interneto svetainės adresas www.invaldainvl.com);
 • UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. 8 700 55959, el. paštas info@invl.com, interneto svetainės adresas www.invl.com, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@invl.com);
 • UAB „INVL Finasta“ (kodas 304049332, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. 8 521 11294, el. paštas gerovesvaldymas@invl.com, interneto svetainės adresas www.invlfinasta.com, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@invl.com);
 • UTIB „INVL Baltic Real Estate“ (kodas 152105644, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. 8 5279 0601, el. paštas breinfo@invl.com, interneto svetainės adresas www.invlbalticrealestate.lt);
 • UTIB „INVL Technology“ (kodas 300893533, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. 8 527 90601, el. paštas info@invltechnology.lt, interneto svetainės adresas www.invltechnology.lt);
 • AB „INVL Baltic Farmland“ (kodas 303299781, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. 8 525 95056, el. paštas farmland@invaldainvl.com, interneto svetainės adresas www.invlbalticfarmland.com);
 • UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė (kodas 303305451, adresas Vilniaus g. 31, Vilnius, tel. 8 672 30426, el. paštas info@mundus.lt, interneto svetainės adresas www.mundus.lt).

11. SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį asmeniui lankantis INVL interneto svetainėse. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką, taip pat siekiant parodyti būtent lankytojui skirtą reklamą ir pagerinti savitarnos portale atliekamų veiksmų funkcionalumą. Pagal pradinius nustatymus dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau lankytojai turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Informuojame, kad išjungus slapukus kai kurios tinklalapių funkcijos gali neveikti.

Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti adresu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

INVL naudojami slapukai įmonių interneto svetainėse:

Slapuko naudojimo vieta Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Platforma
invl.com
invlfinasta.com
invltechnology.com
invlmiskai.com
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
pensijatau.invl.com
_ga Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į svetainę 26 mėnesiai Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“. Google Products
invl.com
invlfinasta.com
invltechnology.com
invlmiskai.com
invlbalticfarmland.com
pensijatau.invl.com
bre.invl.com
_gid 24 valandos
invl.com
invlfinasta.com
invltechnology.com
invlmiskai.com
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
pensijatau.invl.com
_gat 1 minutė
invl.com
invlfinasta.com
AMP_TOKEN Slapukas naudojamas rinkti statistinę informaciją apie svetainės naudotojų elgesį ir yra naudojamas poreikiams analizuoti, rinkodaros pasiūlymams optimizuoti bei pateikti kitose svetainėse. Slapuko tiekėjas - Google Tag Manager. Įeinant į svetainę iki 1 metų Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
_gac_<property-id> 90 dienų Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
__utma 2 metai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
__utmt 10 minučių Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
__utmb 30 minučių Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
__utmc iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
__utmz 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
__utmv 2 metai Unikalus identifikatorius
invltechnology.com
invlmiskai.com
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
PHPSessID Slapukas yra skirtas svetainės funkcionalumui realizuoti Įeinant į svetainę iki svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
C Šis slapukas naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė priima slapukus Įeinant į svetainę 160 dienų Unikalus identifikatorius AdForm
invl.com
invlfinasta.com
TPC Šis slapukas identifikuoja, ar vartotojo naršyklėje priimami trečiųjų šalių slapukai 14 dienų Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
GCM Šis slapukas identifikuoja, ar reikia sutikrinti partnerio slapukus 1 diena Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
CM Šis slapukas identifikuoja, ar reikia sutikrinti partnerio slapukus 1 diena Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
CM14 Šis slapukas identifikuoja, ar reikia sutikrinti partnerio slapukus 14 dienų Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
token Atsisakymo saugos atpažinimo ženklas, kuris žymi, kad atsisakymą pateikė vartotojas, o ne kenkėjiška programa Iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
otsid Reklamos rodytojo identifikatorius 1 metai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
uid Šis slapukas skirtas identifikuoti vartotojo naršyklę 60 dienų Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
cid Šis slapukas skirtas identifikuoti sesiją 60 dienų Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
adtrc Šis slapukas patikrina, ar naršyklės informacija pateikta Adform serveriui 7 dienos Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
SR<RotatorID> Šis slapukas nurodo bendrą reklaminio skydelio parodymų skaičių, parodymų per dieną skaičių, bendrą reklaminio skydelio spustelėjimų skaičių, spustelėjimų skaičių per dieną ir paskutiniojo parodymo datą 1 diena Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
CT<TrackingSetupID> Šis slapukas nurodo reklaminių skydelių, patalpintų trečiųjų šalių puslapiuose, paskutinį spustelėjimą 1 valanda Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
EBFCD<BannerID> Nurodo išsiskleidžiančio formato reklaminio skydelio parodymų skaičiaus per dieną ribojimą 7 dienos Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
EBFC<BannerID> Nurodo išsiskleidžiančio formato reklaminio skydelio bendrą parodymų skaičiaus ribojimą 7 dienos Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
CFFC<TagID> Nurodo sudėtinio formato reklaminio skydelio parodymų skaičiaus ribojimą 7 dienos Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
fr Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniam tinklui rodyti reklamą Įeinant į svetainę 90 dienų Unikalus identifikatorius Facebook
invl.com
invlfinasta.com
lidc Šis slapukas naudojamas vidiniams nukreipimams platformoje Įeinant į svetainę 1 diena Unikalus identifikatorius Linkedin
invl.com
invlfinasta.com
bcookie Lankytojo naršyklės identifikavimo slapukas 1 metai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
bscookie Lankytojo naršyklės slapukas 1 metai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
L1c Lankytojo naršyklės slapukas Iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
BizoID Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
BizoData 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
BizoUserMatchHistory 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
invl.com
invlfinasta.com
BizoNetworkPartnerIndex 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius

www.invl.com naudojami sisteminiai slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
INVLAPP Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Įjungiamas peržiūrint fondą navigacijos reikšmei saugoti 1 val. Unikalus ID numeris
allowance Naudojamas pranešimui apie slapukus Sutikimo su slapukų politika momentas 199 dienos Unikalus ID numeris

INVL naudojami slapukai savitarnos portaluose:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
__AntiXsrfToken Funkciniai slapukai naudojami palaikyti pagrindiniam e. portalo funkcionalumui. Prisijungus prie e. portalo Viena sesija Slapukai nekaupia jokios asmeninės informacijos ir yra automatiškai ištrinami, uždarius naršyklės langą.
invl

INVL interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, teisės aktus, taip pat į socialinius tinklus (pvz., galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“, „Instagram“, taip pat „YouTube“). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos INVL interneto svetainėse, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ar kiti dokumentai, atitinkantys privatumo politiką, ir INVL neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

INVL turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką, informuodama duomenų subjektus apie pakeitimus INVL grupės interneto svetainėse.

Atsisiųsti PDF