INVL absoliučios grąžos subfondas (uždarytas)

Subfondo vienetų platinimas ir išpirkimas sustabdytas nuo 2019-11-07. Plačiau skaitykite čia.

Strategija
INVL absoliučios grąžos subfondo valdytojai taikys absoliučios grąžos valdymo strategiją – bus siekiama didesnės už vidutinę ilgalaikės valdomo turto vertės augimo įvairiomis rinkų sąlygomis. Numatyta strategija leidžia investuoti į tuos vertybinius popierius (akcijas, obligacijas, kitas turto klases), kurie, valdytojų nuomone, turi didžiausią potencialą uždirbti teigiamą grąžą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu taikant „vertės“ investavimo filosofiją.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2018-01-24)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2018-01-22
Minimali investavimo suma 10.000 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 5 metai
Rizika Aukšta
Valdytojas „INVL Asset Management“
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas „INVL specialusis sudėtinis fondas“
Subfondo tikslas Siekti kuo didesnės fondo investicijų grąžos
Regionas Fondas neturi geografinio investicijų apribojimo
Mokesčiai
Platinimo mokestis 2,00 %
Valdymo mokestis 1,50 %
Sėkmės mokestis 15,00 %

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Sėkmės mokestis – tai mokestis, skaičiuojamas „Aukščiausios pasiektos ribos" (angl. High Water Mark) ir 5 procentų metinės „Minimalios grąžos barjero" (angl. Hurdle rate) principais, jei vieneto vertė didesnė už visas iki tol buvusias fondo vieneto vertes ir jei vieneto metinė grąža yra didesnė nei 5 procentai.

Daugiau informacijos apie fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 91,1784 EUR   (2018-11-12)
Iki 102,5296 EUR   (2019-11-12)
Pokytis 12,45%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-11-12
Vertė 102,5296 EUR
Grynieji aktyvai 0,0000 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,01
Savaitė -0,24
Mėnuo -0,24
3 mėnesiai -1,95
Einamieji metai 0,00
Metai 12,45
Visas 2,53
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

100% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.